Regulamin

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowy www.qffer.pl wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 896-114-33-60, Regon 931162791. 2. Regulamin naszego sklepu skierowany jest do Konsumentów i ma na celu określić zasady zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. Definicje

 

1. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego.

2. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą QFFER wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3. KLIENT – podmiot dokonujący zakupu poprzez Sklep.

4. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.qffer.pl

5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego bez fizycznej obecności stron.

6. REGULAMIN – aktualny regulamin Sklepu.

7. ZAMÓWIENIE – dobrowolne oświadczenie Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów znajdujących się w sklepie.

8. KONTO – konto Klienta w Sklepie gromadzi dane podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje dotyczące zamówień złożonych w Sklepie.

9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie poprzez dodanie produktu do kosza oraz określenie warunków zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.

10. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym są widoczne produkty wybrane przez klienta z zamiarem kupna.

11. PRODUKT- rzecz dostępna w Sklepie na którą Klient może zawrzeć Umowę Kupna ze Sprzedającym.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: Szkolna 8b, Wilczyce 51-361

2. Adres e-mailowy Sprzedawcy: wydawnictwoqffer@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 503-086-559

4. Numer rachunku bankowego: 05 1050 1575 1000 0092 3706 4051

5. Klient może porozumieć się ze Sprzedającym za pomocą adresów i telefonów podanych powyżej.

 

§ 4. Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowanie siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem Internetowym.

2. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest po założeniu konta lub też bez zakładania konta poprzez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających zrealizowanie zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.

 

§ 5. Zakładanie konta w Sklepie

 

1. Aby założyć konto w sklepie niezbędne jest podanie danych osobowych.

2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na swoim koncie odbywa się poprzez podanie hasła i logingu.

4. Klient w każdej chwili może usunąć swoje konto nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.

 

§ 6. Zasady składania zamówienia

 

Chcąc złożyć zamówienie należy:

1. zalogować się w Sklepie (nie koniecznie);

2. wybrać produkt, a następnie kliknąć przycisk "Do Kosza";

3. zalogować się lub złożyć zamówienie bez rejestracji; jeżeli została wybrana możliwość kupna bez rejestracji należy podać niezbędne dane do realizacji zamówienia;

4. Kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę";

5. Wybrać sposób płatności;

 

§ 7. Dostawa i płatności

 Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

1. Drogą elektroniczną (e-booki);

2. Listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej;

3. Płatność za pobraniem;

4. Płatność przelewem;

5. Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 8. Realizacja umowy sprzedaży

 

1. Po złożeniu zamówienia przez Klienta następuje zawarcie umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym;

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji potwierdzającej realizację zamówienia następuje zawarcie umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

3. Klient zawierając Umowę Sprzedaży zobowiązany jest dokonać płatności w przeciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

4. Początek biegu dostawy zamówionego produktu liczy się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego;

5. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego następuje wysłanie zamówionego produktu w terminie pięciu dni roboczych;

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.

2. Klient chcący odstąpić od Umowy Sprzedaży wysyła do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem wymaganego terminu.

3. Oświadczenie można wysłać za pomocą poczty (listownie) lub też drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.

 

§ 10. Reklamacje

 

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Klienta towar wolny od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi.

3. Reklamację należy złożyć pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

4. Składając reklamacje do Sprzedającego Klient powinien zwięźle opisać wadę jaka zaistniała w dostarczonym towarze, okoliczności jej wystąpienia. Powinien również podać dane Klienta składającego reklamację oraz żądania związane z ujawnioną wadą towaru.

5. Sprzedawca po otrzymaniu pisma dotyczącego reklamacji zobowiązany jest ustosunkować się do żądań reklamującego w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w danym terminie uważa się, że żądania Klienta zostały uznane za uzasadnione.

6. W ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać wadliwy towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie.

7. Klient odsyła wadliwy towar na własny koszt, przesyłki z płatnością przy odbiorze (za pobraniem) zostaną odesłane do nadawcy.

8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Z 2014 r. Poz.148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą lub też zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. Poz.148 z póź. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu powstałego pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

9. Klient ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia zaistniałego spory pomiędzy nim a Sprzedającym zwracając się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, lub też organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§ 11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem bazy danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi zgodę to również do celów marketingowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogów prawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego ich przepływu (Rozporządzenie RODO), a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

4. Klient w każdej chwili ma możliwość do wglądu, poprawiania, aktualizacji swoich danych osobowych oraz do usunięcia ich z bazy danych.

5. W przypadku, gdy zamówiony towar przez Klienta jest dostarczany przesyłką pocztową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi celem realizacji zamówienia .

6. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób płatności przelewem lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże w przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych danych osobowych wskazanych powyżej w regulaminie niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje to brakiem możliwości zawarcia takowej Umowy.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie Umowy Sprzedaży zawierane w Sklep internetowy są w języku polskim.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z powodu ważnych przyczyn takich jak zmian przepisów prawnych, zmian sposobów płatności, zmian z zakresu dostaw itp.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl